On-demand Webinars

Thalassemia

Host:

Dr. Devi Shetty

Panellists:

Dr. Sunil Bhat, Dr. Rajiv Dey

Liver Health

Host:

Dr. Devi Shetty

Panellists:

Dr. Narendra Prasad Bohidar, Dr. Saket Agarwal, Dr. Rangarajan Kasturi

Here’s why your kidneys need extra care

Host:

Dr. Devi Shetty

Panellists:

Dr. Rammohan Bhat, Dr. Deepak Shankar Ray, Dr. Sunil Dharmani

Conquer Cancer

Host:

Dr. Devi Shetty

Panellists:

Dr. Sharat Damodar, Dr. Santosh Gowda, Dr. Moni Kuriakose

Obesity Management

Host:

Dr. Devi Shetty

Panellists:

Dr. Satish Kumar, Dr. Shubhayu Banerjee, Dr. Ashwin Kumar

Diabetes

Host:

Dr. Devi Shetty

Panellists:

Dr. Satish Kumar, Dr. Prem Kumar Patidhar

Brain Stroke and Rehabilitation

Host:

Dr. Devi Shetty

Panellists:

Dr. Vikram Huded, Dr. V. R Rao, Dr. Smitha

Heart Health

Host:

Dr. Devi Shetty

Panellists:

Dr. Sanjay Mehrotra

Heart Rhythm Disorders

Host:

Dr. Devi Shetty

Panellists:

Dr. Kapil Kumawat, Dr. Shreesha Maiya